Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: toepasselijkheid.

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, eventuele (e- mail)nieuwsbrieven, de website, de bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.


 

1.2 De website www.lebrunch.be is eigendom van Lebrunch bvba. 

Bij www.lebrunch.be kan je online zowel food als non-food artikelen bestellen die wij ook in onze winkel te Gent (BE) aanbieden. Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden door de koper.
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.

 

Artikel 2: aangeboden artikelen en prijzen.


2.1 Alle voedingswaren, artikelen, geschenken die op www.lebrunch.be of ter plaatse worden

aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld.
De aangegeven prijzen zijn in euro, inclusief 6% of 21% BTW.

 

2.2 Alle productinformatie, prijszettingen en orderinformatie blijven ten allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

 

2.3 Lebrunch kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.

 

Artikel 3: totstandkoming overeenkomst.

3.1 De op de website aangeboden producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door de klant kan worden aanvaard rechtstreeks aan Lebrunch, door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. De overeenkomst kan enkel schriftelijk als elektronisch worden gesloten. Lebrunch bevestigt de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan de klant.

 

3.2 Lebrunch is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst te weigeren. Lebrunch behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 4: Annuleringen

4.1 In het geval de planner/kalender op de website wordt gebruikt voor het vooruit inplannen van afhaalmaaltijden dan is de overeenkomst direct en kosteloos opzegbaar door zowel de klant alsmede Lebrunch uiterlijk 5 dagen voor de geplande afhaling.
De reeds betaalde producten worden terugbetaald op het rekeningnummer waarmee de klant betaald heeft en dit binnen de 14 dagen.


4.2 Indien de klant de bevestigde en betaalde bestelling annuleert binnen 5 dagen voor de voorziene afhaaldatum dan wordt deze niet terugbetaald door Lebrunch.


 

4.3 Bevestigde offertes zijn eveneens (schriftelijk) kosteloos opzegbaar zowel door de klant alsmede Lebrunch uiterlijk 14 dagen voor de geplande afhaling. 


4.4 Indien de de klant de bevestigde offerte binnen de 7 dagen voor de voorziene afhaaldatum annuleert wordt er 30% van de totale som van de betreffende offerte gefactureerd aan de klant.


 

4.5 In geval van een no-show (niet verschijnen bij een gemaakte en betaalde online food bestelling en bijhorende afhaaldatum) wordt het reeds betaalde bedrag (€) niet vergoed door Lebrunch, in geval van een no show van een overeengekomen offerte wordt de totaal som van de betreffende offerte gefactureerd aan de klant.

 

Artikel 5: prijzen en betaling.

5.1 Prijzen zoals genoemd op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen.


5.2 Lebrunch is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.


5.3 De klant kan de verschuldigde bedragen op onderstaande wijzen betalen:

a. Bancontact (BE) via onze website.
b. Bancontact / Payconiq / cash ter plaatse.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud

6.1 De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Lebrunch.

 

6.2 Lebrunch is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door Lebrunch bevestigd is en de volledige betaling werd uitgevoerd.
Vermeld bij bestelling STEEDS in het daartoe voorziene veld je correcte e-mailadres, naam & voornaam.

 

6.3 Lebrunch is gerechtigd bestellingen te weigeren indien er niet werd voldaan aan de voorwaarden.

 

 

Artikel 7: Overmacht 

Lebrunch is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lebrunch alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Lebrunch behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lebrunch gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Lebrunch bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

Herroepingsrecht non-food artikelen:
Conform art. 46 van de wet van 6 april 2010 heb je als consument het recht aan Lebrunch mee te delen dat je afziet van de aankoop van de bestelde artikelen, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het verkrijgen van het goed.
Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en terugbrengen, op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven.

Geleverde artikelen dienen in dat geval te worden terugbezorgd in originele staat en verpakking, op eigen risico en kosten.
Lebrunch zal de bestelling terugbetalen (excl. verzendingskosten) zodra het geretourneerde artikel ontvangen werd, en op voorwaarde dat het artikel niet door de klant beschadigd werd.

 

Artikel 9: Klachten

Om ontvankelijk te zijn dienen klachten schriftelijk per e-mail gericht te worden aan Lebrunch, en dit telkens binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken partijen het elektronisch bewijs.

 

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Lebrunch is via email op contact@lebrunch.be of per post op het volgende adres Leo Tertzweillaan 3 9050 Gentbrugge. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht - geschillen

In geval van conflict streven Lebrunch en Klant ernaar om onderling een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is.  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de
verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.